Избери език
bg en
BGN
default

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ И ОНЛАЙН МАГАЗИН VERDE INTERIORI

 1. КОИ СМЕ НИЕ
Уебсайтът и Онлайн магазинът, достъпни на https://verdeinteriori.com се притежават и управляват от "ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ" ЕООД, ЕИК 121844224, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Оборище, ул.11 АВГУСТ № 12, ет. 3, офис 3.
Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ И ОНЛАЙН МАГАЗИН VERDE INTERIORI (по- долу „Общи условия“) съдържат подробна информация за Вашите права и задължения по време на ползването на Уебсайта и онлайн магазина, както и информация за политиките за защита на Вашите лични данни и използвани бисквити, които прилагаме. Затова ще се радваме преди да се потопите в нашия виртуален свят, да се запознаете внимателно с тези Общи Условия.
Тези Общи условия обвързват всички лица, които ползват Уебсайта и Онлайн магазина. При използване на Уебсайта https://verdeinteriori.com Вие приемате настоящите Общи Условия и се задължавате да ги спазвате.
Към момента на публикуване на настоящите Общи условия определени наши услуги може все още да не са налични и/или активни, независимо от посочването им в Общите условия. Вие ще може да се възползвате от тях, когато станат налични/активни на Интернет адрес https://verdeinteriori.com.
 1. ДЕФИНИЦИИ
Използваните в настоящите Общи Условия термини ще имат следното значение:
- „Доставчик“- означава "ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ" ЕООД, ЕИК 121844224 (по- долу също ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ, „ние“, „нас“, „ни“). Подробна информация за нас и контакти за свързване може да намерите в раздел VIII. от Общите условия.
- „Потребител“- означава всяко лице, ползващо и посещаващо Уебсайта и Онлайн магазина (по- долу също „Вие“, „Вас“, „Ви“) .
- „Уебсайт“- означава https://verdeinteriori.com
- „Онлайн магазин” – означава онлайн магазина на Доставчика, който се намира на Сайта.
- „Общи условия” – означава настоящите общи условия.
-„Поръчка”– означава поръчката на Потребителя за определени избрани от него Стоки, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките.
- „Запитване“- означава изпратено запитване от Потребител чрез съответната форма в Уебсайта и онлайн магазина.
- „Потребителски профил” – означава отделна част в Уебсайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му на Уебсайта.
- „Регистрация“- означава създаване на Потребителски профил от Потребителя.
- „Кошница“ – означава раздел в Уебсайта, в който са налични избраните от Потребителя за Поръчка от Онлайн магазина Стоки;
- „Работни дни” – означава всички дни, с изключение дните на официалните празници, съботите и неделите.
- „Стока/и” – означава стоките предлагани от Доставчика чрез Онлайн магазина.
- „Продукт/и“ – означава интериорни продукти, предлагани от ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ, налични във всички раздели на Уебсайта, извън раздела Онлайн магазин
- „Цена на стоката“ - означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В Цената не се включват разходите за транспорт и доставка.
- „Цена на доставката“ – означава цената за транспорт и доставка на избраната Стока от Онлайн магазина, която се добавя автоматично към Цената на стоката при избор на вида на доставката от страна на Потребителя.
- „Лични данни“- означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
- „Субект на лични данни“- Потребителя или посетителя на Уебсайта, за който се отнасят дадени лични данни.
- „Администратор на лични данни“- ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ по отношение на личните данни на посетителите на Уебсайта и онлайн магазина и регистрираните Потребители.
- „Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на Администратора.
- „обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА
На Уебсайта в раздел, озаглавен „Продукти“ е достъпна информация за предлаганите от ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ интериорни Продукти. Всеки Потребител може да разглежда Продуктите чрез Потребителския си профил или без регистрация в Уебсайта. При влизане в Потребителския профил Вие можете да запазите даден Продукт в секция в профила Ви „Любим продукт“ чрез натискане на съответния бутон. В раздел „Продукти“ Вие имате достъп до техническите характеристики на Продуктите, техни изображения и презентации.
Достъпните Продукти в раздел „Продукти“ не се предлагат за поръчка или покупка онлайн. Повече информация за цените на Продуктите, условия за монтаж и доставка и всяка друга информация, която Ви вълнува може да получите чрез бутона „Изпрати запитване“.
В раздел „Lifestyle” Вие може да се запознаете с интересни статии и новини на тема интериорен дизайн.
При разглеждане на Продукти на Уебсайта Вие, независимо дали чрез регистрация в Потребителския профил или без, Вие сте Потребител на Уебсайта и като такъв Вие се съгласявате и приемате настоящите Общи Условия.
 1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА
 1. ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА
ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ в качеството си на Доставчик предоставя възмездно Стоки от разстояние на Потребители чрез Уебсайта и Онлайн магазина след изричното изявление от страна на Потребителя. Срещу предоставените от Доставчика Стоки, Потребителят заплаща Цената на Поръчката съгласно условията и сроковете на Общите условия. Вие в качеството си на Потребител изрично декларирате, че сте запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Онлайн магазина е свързана със задължение за плащане на съответната Цена.
Онлайн магазина приема Поръчки денонощно, всеки ден. Вие имате право да поръчвате всички Стоки, налични в раздел „Онлайн магазин“ на Уебсайта. При извършване на Поръчка имате право да изберете вида на Стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Уебсайта възможности.
Към всяка Стока от Онлайн магазина е предоставена информация относно Цената на Стоката, основните характеристики на Стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката. ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ не претендира за изчерпателност на предоставената информация и не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните характеристики на Стоката.
Всички посочени в Онлайн магазина цени са в български лева и с включен данък добавена стойност. ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ има право да променя цените, посочени в Уебсайта, по свое усмотрение, по всяко време без задължение да уведомява предварително Потребителите.
Доставчикът на Стоките, предлагани в Онлайн магазина има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните Стоки, цени и други характеристики на Стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните Стоки е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени, в случай на извършена Поръчка, преди доставката им, за неактуализирана информация на Уебсайта, свързана с поръчаните Стоки.
Всяка избрана за Поръчка Стока се отразява във виртуалната Ви Кошница. До потвърждаване на Поръчката Вие можете да преглеждате и променяте поръчваните Стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната Поръчка.
Поръчката се извършва, чрез спазване на следните основни технически стъпки:
 • Преглед на предлаганите Стоки в раздел Онлайн магазин;
 • Добавяне на Стока/и във виртуална Кошница;
 • Вход/Регистрация на нов потребител или избор на пазаруване без регистрация;
 • Въвеждане на адреса за доставка;
 • Потвърждение на начина на плащане;
 • Финализиране на Поръчката.
При финализиране на Поръчката и потвърждаването й Вие се задължавате да заплатите Цената на Поръчката. След финализиране и потвърждаване на Поръчката Ви системата на Доставчика изпраща автоматично информационен e-mail, който потвърждава получаването на Поръчката в системата ни.
Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени Стоки да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В случай че ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ не разполага с дадена Стока от Поръчката, ще Ви уведомим за изчерпването й на посочения от Вас телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочената електронна поща. Уведомяването се извършва в срок до 10 (десет) Работни дни след датата, на която сме получили Поръчката. В тези случаи ще Ви възстановим в пълен размер сумите, които сте заплатили за закупуване на Стоките и доставката им, ако такива суми са били заплатени.
Ако в срок до 2 (два) дни от получаване на Поръчка, Цената на Поръчката (съответно частта от Цената на Поръчката, която се заплаща по банков път или с дебитна/кредитна карта) не е получена по банковата сметка на Доставчика (когато е избрано плащане с дебитна/кредитна карта или по банков път), Поръчката се счита за автоматично отменена и ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.
ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ може да поиска допълнително потвърждение на Поръчката и/или информация, необходима за изпълнението й, включително по телефон или електронна поща. В случай че Потребителят откаже да предостави изискваното потвърждение и/или необходима информация, отказът автоматично води до отмяна на Поръчката.
 1. ПОРЪЧКА НА СТОКИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ
Можете да извършвате Поръчки, респективно да сключвате договор/и за покупко-продажба от разстояние с ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ и без регистрация на Потребителски профил. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени за извършване на Поръчката, са отбелязани със звездичка.
Вие сте отговорни да се уверите, че информацията, предоставена при регистрацията е вярна и че всички лични данни, предоставени на ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ, включително Вашият адрес на електронна поща, са верни. Вашите лични данни предоставяте доброволно с оглед сключването на договор за покупко- продажба от разстояние с ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ. Ние можем да променяме обема на изискваните лични данни за извършване на Поръчка без регистрация при спазване на изискванията на приложимото законодателство.
ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Потребителя информация при извършване на Поръчка без регистрация. ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неверни, неточни, неактуални и/или непълни данни. При необходимост от повторно изпращане на Стоки Цената на доставката се поема от Потребителя.
 1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ
Регистрацията на Потребителски профил се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време на Уебсайта. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. Вие в качеството си на Потребител на Онлайн магазина и Уебсайта се съгласявате и декларирате, че ще предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. Предоставената информация давате доброволно. ВЕРДЕ ИНТЕРИОР може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за регистрация на Уебсайта при спазване на изискванията на приложимото законодателство.
При регистрацията на Потребителски профил Вие посочвате е-mail и парола за достъп до Потребителския профил. След успешна регистрация ще получите e-mail от Доставчика с потвърждение за извършената регистрация.
Вие носите пълна отговорност, относно опазването на Вашия e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите. Съветваме Ви да приключвате всяка сесия в Потребителския профил с изход от него, с оглед сигурност и опазване на данните Ви. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, моля да ни уведомите незабавно, с цел преустановяване достъпа до личната Ви информация и избягване на неоторизирани действия с Потребителския профил.
Вие в качеството си на Потребител се задължавате да коригирате, допълните и актуализирате личните си данни през Потребителския Ви профил и следва да уведомите ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ за всякаква промяна в личните данни, които сте ни предоставите при регистрацията си в Онлайн магазина във възможно най-кратък срок. ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ не носи каквато и да било отговорност, ако не изпълните изпълните задължението си по предходното изречение.
ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка поради получената от Потребителя информация. ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ не носи отговорност за недоставени Поръчки или други неизпълнения, поради неверни, неточни, неактуални и/или непълни данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.
Потребителският профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови Поръчки и Заявки за Услуги, възможност за отказ от информационни съобщения, брошури, бюлетин и др. подобни.
При регистрация Потребителят отново изразява волята си за съгласие с Общите условия чрез отбелязване в полето „Запознат съм с Общите условия” и последващо натискане на бутона за потвърждаване на регистрацията. С отбелязване с отметка в полето "Запознат съм с Общите условия" Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло.
Потребителски профил може да бъде закрит по всяко едно време по желание на Потребителя.
 1. ВРЪЩАНЕТО НА СТОКАТА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ
На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Вие в качеството си качеството на потребител по смисъла на ЗЗП имате право да се откажете от договора за продажба от разстояние и да поискате връщане на поръчаните и закупени Стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоките от Вас или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя. Когато сте поръчали много Стоки с една поръчка, които се доставят отделно, срокът започва да тече считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, получи последната стока.
ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ ще Ви възстанови всички разходи във връзка с отказана поръчка при следните условия:
 • Изпратено в 14-дневен срок от получаване на стоките уведомление за отказ от договора от разстояние на e-mail: verde@verdeinteriori.com[2] . При желание да упражните правото си на отказ може да използвате следния формуляр за отказ[3] или да заяви в свободен текст недвусмислено решението си да се откажете от договора чрез съобщение на посочения по- горе e-mail.
 • Да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения по Стоките.
При неизпълнение на посочените условия ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ има право да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми.
В качеството си на потребители нямате право на отказ от договор за продажба от разстояние в следните случаи:
 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • във всички други приложими хипотези по чл. 57 от ЗЗП.
При надлежно упражнено право на отказ от Потребителя, всички транспортни по връщането на Стоката ще бъдат поети от ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ, в случай че Потребителят е избрал най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика. На основание чл. 54, ал. 3 от ЗЗП ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на Стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.
В случай че Вие в качеството си на Потребител се възползвате от правото си по чл. 50 от ЗЗП и изпълните посочените по–горе условия, ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ се задължава да Ви възстанови Цената на Поръчката (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас) в законоустановения 14-дневен срок в съответствие с чл. 54, ал. 2 от ЗЗП. ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
На основание чл. 55 от ЗЗП Потребителят следва да изпрати на Доставчика или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Доставчика за отказа си от договора от разстояние. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.
Обръщаме вниманието Ви, че съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП Потребителят носи отговорност за намалената стойност на Стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. В тези случаи Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика за така намалената стойност на Стоките.
 1. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
По отношение на всеки посетител и регистриран Потребител в Уебсайта "ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ" ЕООД, ЕИК 121844224, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Оборище, ул.11 АВГУСТ № 12, ет. 3, офис 3 действа в качеството на Администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО /Общ регламент относно защитата на данните/ОРЗД).
За нас е важно да създадем усещане за прозрачност и сигурност при обработването на личните Ви данни, затова предоставяме на вниманието Ви настоящата Политика за защита на лични данни, която ще Ви предостави информация за това:
 • Какви лични данни събираме и обработваме за Вас, когато ползвате нашия Уебсайт и онлайн магазин;
 • Защо събираме Вашите лични данни и на какво правно основание;
 • Как и колко дълго съхраняваме Вашите лични данни;
 • На кого разкриваме Ваши лични данни;
 • Какви са Вашите права като субект на лични данни и как можете да ги упражните.
 1. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ
При извършване на Поръчка от Онлайн магазина, независимо дали чрез Потребителски профил или без регистрация, всеки Потребител предоставя следните Лични данни:
 • първо име и фамилия;
 • телефонен номер за контакт;
 • електронна поща (e- mail) на Потребителя;
 • адрес за доставка на поръчаните Стоки;
 • адрес за фактуриране (в случай, че е различен от адреса за доставка);
 • информация за фактуриране (в случай, че е поискана фактура).
В допълнение към горепосочените данни, при регистрация на Потребителски профил всеки Потребител предоставя следните Лични данни:
 • история на Поръчки;
 • честота на посещенията;
 • Стоки в Кошницата за пазаруване или в списъка с любими продукти;
 • записи на действия (логове) и бисквитки- Повече информация относно използваните от нас бисквитки и начините им на управление от Вас може да получите в Раздел VI. Политика за бисквитките по- долу в настоящите Общи условия.
Ако Вие се свържете с отдела за обслужване на Потребители, ние събираме данни за контакт като Вашите имена, телефонен номер и/или имейл адрес.
Ние от ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ си сътрудничим с трети лица- доставчици на платежни услуги, които са самостоятелни Администратори на лични данни с отделни системи и политики за защита. ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ не съхранява пълни данни за плащанията Ви като пълните номера на Вашите дебитни или кредитни карти. Препоръчваме Ви да се информирате за политиките за защита на личните данни на нашите доставчици на платежни услуги.
     Ако решите да свържете услугите ни с  Вашия потребителски профил във Facebook или с други Ваши профили в Интернет платформи, собственост на трети лица, които самостоятелно администрират личните данни, ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ може да събира и администрира Лични данни, за които Вие сте предоставили на Facebook или на съответното трето лице разрешение за споделяне с нас. Насърчаваме Ви да се информирате за свързаните със защита на личните данни практики на тези трети лица.
Ние от ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ обработваме и използваме само данни, които Вие сте ни предоставили доброволно и разчитаме на това, че тези данни се предоставят от Вас законосъобразно.
Всеки Потребител носи отговорност да не предоставя на ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на Личните данни. Ако изберете да ни предоставите такива Лични данни, Вие сте отговорни относно правото Ви да използвате предоставените данни, като Ви насърчаваме да информирате третите лица за извършваното от нас обработване.
 1. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Ние събираме и обработваме Вашите Лични данни за различни цели, подробно изложени в настоящия раздел.
Когато посещавате нашия Уебсайт, нашите уебсървъри записват и съхраняват,  временно и за целите на сигурността, данните за свързване на компютъра, който се свързва с нашия Уебсайт, разделите, които посещавате на нашия Уебсайт, датата и продължителността на посещението, включително прекарано време във всяка една секция на нашия Уебсайт, данните за идентифициране на вида на използвания браузър и операционна система, както и уебсайта, чрез който сте се свързали с нашия Уебсайт.
Когато сме получили Ваше запитване чрез някоя от контактните ни форми, ще използвам предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да предоставим информацията и съдействието, от което се нуждаете.
Ние събираме и обработваме история на Вашите активности на нашия Уебсайт и изпълнените към Вас услуги за целите на статистически и маркетингов анализ, тестване на системи, поддръжка и развитие, както и за да отговорим при спорове или претенции.
В изпълнение на свои законови задължения ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ обработва данните Ви за издаване на фактури, за извършване финансово-счетоводна обработка на предоставената услуга и за данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи, както и за изпълнение на задължението ни за отчетност чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи - технически логове.
За маркетингови цели ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ събира и обработва Лични данни за анализ на потребителското търсене и поведение, за мониторинг на бизнес дейността, за изпращане на рекламни и/или информационни съобщения.
Вашето съгласие е доброволно и ние няма да използваме Вашите контакти, за да рекламираме наши продукти, стоки или услуги  или на трета страна. В този случай Вашите контакти ще бъдат използвани само при изрично дадено съгласие от Ваша страна. Можете да оттеглите съгласието си за получаване на маркетингова информация, както и за обработване на Личните Ви данни от нас по всяко време като ни изпратите съобщение на verde@verdeinteriori.com[5] .
 1. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ
Ние събираме и обработваме Вашите Лични данни на следните основания:
 • чл. 6, параграф 1, б. „а“ от  ОРЗД– субектът на данни е дал съгласие за обработване на Личните му данни за получаване на търговски съобщения;
 • Чл.6, параграф 1, б. „б“ от ОРЗД-   обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 • чл. 6, параграф 1, б. „е“ от ОРЗД - обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на Личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.
Лични данни предоставени от Вас поради специфични случаи в хода на ползването на на нашия Уебсайт и Онлайн магазин могат да се обработват и на различни основания, за които ще Ви предоставим информация при възникване на конкретното основание за обработване. 
 1. СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Вашите Лични данни, в зависимост от вида, основанието и целите за обработка  се съхраняват в срокове, определени в закон на националното или общностно право, така че Администраторът да може да изпълнява вменени му с нормативен акт задължения.
Ваши Лични данни, предоставени при регистрацията Ви на Уебсайта ни или в наши онлайн приложения, се съхраняват и обработват за срока на регистрацията, докато не поискате дерегистрация и заличаване на Вашия профил.
Когато сте дали съгласие да ползваме Ваши Лични данни за маркетингови цели, ние съхраняваме и обработваме тези лични данни до оттегляне на Вашето съгласие.
Когато Ваши Лични данни се съдържат в счетоводни документи на хартиен или електронен носител, които могат да бъдат изискани за нуждите на данъчния контрол, срокът за съхранение на тези лични данни ще бъде 10 години.
Ваши Лични данни, предоставени във връзка с ползвана от Вас услуга, се съхраняват за срока, за който Вие можете да предявите рекламации или други претенции към нас и ние можем да упражним правото си на защита (давностни срокове спрямо приложимото законодателство).
Ваши Лични данни, предоставени  чрез някоя от контактните ни форми при заявки с въпроси и искания за поддръжка, в това число и при незавършена регистрация на уеб сайта ни, се съхраняват за срок от 6 месеца с цел сигурност и облекчаване на последваща комуникация с потребителя, ако не е налице основание за прилагане на по-дълъг срок.
Ако отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши Лични данни (например ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на Личните Ви данни, ако законовоопределеният срок за съхраняването личните Ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни) ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.
 1. ТРЕТИ ЛИЦА
За предоставяне на качествени услуги, ние ангажираме доставчици на услуги – обработващи, внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Без тях осъществяването на нашите услуги няма да е възможно. В повечето случаи не предоставяме данните Ви на трети лица, а ползваме подизпълнители – професионалисти в съответната област, чрез които осигуряваме допълнителна сигурност на вашите данни и които в даден момент може да имат достъп до нашата система с бази данни, включително: във връзка с доставката на поръчаните Стоки, за поддръжка на нашата техническа инфраструктура, за ползване на защитени сървъри и свързаност.
В други случаи, когато това се изисква от закон или договор, данните Ви може да бъдат предоставени във връзка със счетоводно или правно обработване, извършване на плащания, събиране на вземания и др., като в тези случаи данните се обработват за нас само въз основа на нашите изрични указания и инструкции и в съответствие с нашата Политика за защита на личните данни с необходимата грижа и сигурност.
Ваши Лични данни е възможно да бъдат съхранявани в Европейския съюз (ЕС) или в Европейското икономическо пространство (ЕИП) или на други места, поради онлайн характера на услугите, които Ви предоставяме. В случай, че Вашите лични данни бъдат прехвърлени или съхранявани извън територията на ЕС и/или ЕИП, ще бъдат предприети специални мерки за сигурност, за да се осигури извършването на това прехвърляне в съответствие с настоящата Политика за защита на личните данни и съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни.
Предоставените от ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ услуги могат да съдържат връзки към Уеб сайтове, управлявани или притежавани от трети лица. Ние от ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ не носим отговорност за обработването на Лични данни, извършвано от такива Уеб сайтове. Поради това Ви приканваме да се запознаете с Политиките за защита на Личните данни на Администраторите на съответните Уеб сайтове.
 1. ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
За Ваше улеснение предлагаме подробно описание на правата Ви като Субекти на лични данни:
 • Право на достъп: По всяко време имате право да поискате информация относно  Личните Ви данни, които съхраняваме, основанието, целите, сроковете за обработка и съхранение, предоставени ли са на Обработващ лични данни, унищожени ли са и т.н.
 • Право на коригиране: Имате право да поискате коригиране на Вашите Лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. 
 • Право на изтриване /право „да бъдеш забравен“/: Имате право да изтриете всички Лични данни, обработвани от ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ и неговите Обработващи лични данни по всяко време, освен когато обработването е необходимо за поне една от следните цели, а именно:
a)    за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
б)    за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ;
в)    за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 ОРЗД, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване или
г)    за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Право на ограничение- Имате право да поискате ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ да ограничи обработването на Вашите Лични данни при следните обстоятелства:
a)    точността на Личните данни се оспорва от Субекта на данните, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
б)    обработването е неправомерно, но Субектът на данните не желае Личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
в)    Администраторът не се нуждае повече от Личните данни за целите на обработването, но Субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
г)    Субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно чл. 21, параграф 1 от ОРЗД в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред интересите на Субекта на данните.
 • Право на преносимост: Когато ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ обработва Вашите Лични данни по автоматизиран начин на основание Вашето съгласие или на основание договор, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само Личните данни, които сте ни предоставили.
 • Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: Имате право да възразите срещу обработването на Вашите Лични данни въз основа на легитимния интерес на ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ. Ние няма да продължим да обработваме Личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.
 • Право да бъде информирани за настъпило нарушение по чл. 34 от ОРЗД: Когато има вероятност нарушението на сигурността на Личните данни да породи висок риск за Вашите правата и свободите, то ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ, без ненужно забавяне, съобщава на Субекта на данните за нарушението на сигурността на Личните данни, в което се описва естеството на нарушението на сигурността на Личните данни. ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ ще публикува съобщение на Уебсайта си, така че Субектите на данни да бъдат в еднаква степен ефективно информирани, когато ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ е изпълнило някое от следните условия:
a)    предприел е подходящи технически и организационни мерки за защита и тези мерки са били приложени по отношение на Личните данни, засегнати от нарушението на сигурността на Личните данни, по-специално мерките, които правят Личните данни неразбираеми за всяко лице, което няма разрешение за достъп до тях, като например криптиране или
б)    е взел впоследствие мерки, които гарантират, че вече няма вероятност да се материализира високият риск за правата и свободите на субектите на данни, посочен по-горе, или
в)    уведомяването би довело до непропорционални усилия.
 1. УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА
Ние се отнасяме много сериозно към защитата на Личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на следните контакти:
тел: 00 359 2 988 11 37 или 00 359 889 68 73 03
е-mail: verde@verdeinteriori.com
Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:
 • да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
 • да откажем да предприеме действия по искането.
Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на два месеца от получаване на Вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още един месец, като се взема предвид сложността и броя на исканията.
 1. СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ЖАЛБИ
Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с Личните ви данни, както и че е налице риск от нарушение сигурността на Вашите Лични данни, можете да подадете сигнал на следните контакти:
тел: 00 359 2 988 11 37 или 00 359 889 68 73 03
е-mail: verde@verdeinteriori.com
Упражняването на горните права не Ви лишава от правото на жалба. Можете да подадете такава до надзорния орган на България - Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg .
 1.  ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ
ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ използва бисквитки, за да улесни ползването от Ваша страна на Уеб сайта ни, както и на предлаганите в Онлайн магазина ни Стоки. Посредством събирането на информация чрез бисквитки, ние можем по-добре да адаптираме нашия уебсайт и нашите реклами към потребителите.
 1. КАКВО СА БИСКВИТКИТЕ И ВИДОВЕ БИСКВИТКИ
Бисквитки са малки файлове с текстово съдържание и уникален номер, които се съхраняват в директорията на браузъра на Вашия компютър или мобилно устройство. Те се създават, когато използвате Вашия браузър и посетите уебсайт, който използва бисквитки.
Има два вида бисквитки – постоянни и временни (сесийни бисквитки).
Сесийните бисквитки се съхраняват временно в устройството Ви, когато посещавате нашия Уебсайт, но се изтриват в момента, в който затворите страницата.
Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време.
С изключение на бисквитките, необходими за функционирането на нашия Уебсайт, съхраняваме бисквитки на устройството Ви единствено с Ваше съгласие.
Можете да изберете да деактивирате „бисквитките“ или да получавате известие всеки път, когато нова „бисквитка“ се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство. Когато приемате използването на съответната „бисквитка“ вие се съгласявате последната да обработва съответните данни от Вашето устройство[6] .
 1. БИСКВИТКИ[7]  НА НАШИЯ УЕБСАЙТ
2.1. Функционални (необходими) бисквитки
Тези бисквитки са свързани с правилното функциониране на нашия Уебсайт. Те не могат да бъдат деактивирани. Те не събират информация за Вас и няма как да бъдат използвани за маркетингови цели.
2.2.  Аналитични бисквитки
Използваме аналитична услуга от Google Analytics, която поставя свои бисквитки, чрез които отчита посещенията на нашия Уебсайт. Аналитичните данни се събират чрез анонимизиране на посетителските IP адреси, като се предават и съхраняват от Google на техни сървъри.
Можете да инсталирате и инструмент на Google Analytics за блокиране и отказ от употреба на бисквитки: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Можете да изключите бисквитките, като промените настройките на своя интернет браузър, така че да спре да приема бисквитки. Съществуват много различни браузъри и версии. Някои от най-често срещаните браузъри и версии са изброени по-долу. Щракнете върху името на вашия предпочитан браузър по-долу, за да научите как да забранявате и управлявате бисквитки. Ако вашата версия или браузър не са в списъка, посетете своята предпочитана търсачка.
InternetExplorer
Firefox
Chrome
Opera
Safari
Safari за iPad и iPhone
 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общите условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд.
За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.
Доставчикът полага максимални усилия да поддържа информацията в Уеб сайта и Онлайн магазина винаги вярна и актуална, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност.
Съгласно Директива 2013/11/ЕС, имате възможност за разрешаване на потребителски спорове с процедура „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз. При възникване на спор относно покупка направена онлайн, може да използвате уебсайта https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show за извънсъдебно уреждане на спора.
Забранено е материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани на Уебсайта да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения.
Предоставените препратки на Уебайта към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на Потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга, предоставена от ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ и по отношение на използването на препратката извън Уебсайта, Общи условия не се прилагат.
Настоящите Общи условия, Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитките могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време. При промяна ние ще Ви уведомим за всяко изменение в Общите условия в седемдневен срок от настъпването на това обстоятелство, на посочени от Вас в Потребителския Ви профил контакти.
 1. ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ С ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ
Търговско наименование (фирма): "ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ" ЕООД;
Единен идентификационен код: 121844224;
Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Оборище, ул. 11 АВГУСТ № 12, ет. 3, офис 3
Шоурум: гр. София, п.к. 1464, бул. "Патриарх Евтимий" 78
ДДС №: BG121844224;
Телефон за контакти: 00 359 2 988 11 37 или 00 359 889 68 73 03
Електронна поща: verde@verdeinteriori.com
Уебсайт: https://verdeinteriori.com